Pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z obou jazyků zvolené kombinace. Kromě znalostí kultury, historie a geografie jazykových oblastí zvolené kombinace ověřuje test na různých typech cvičení s výběrovou odpovědí stupeň znalosti daných cizích jazyků, a to u angličtiny a němčiny na úrovni B2, u francouzštiny na úrovni B1 a u ruštiny na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Vzhledem k charakteru studijního programu je součástí zkoušky rovněž písemný test z českého jazyka, který je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické. Předpokládá úspěšně absolvovanou maturitu z českého nebo slovenského jazyka (u cizinců mimo ČR a SR alespoň základní znalosti českého jazyka, které budou intenzívně prohlubovány). V testu není zjišťována znalost literatury ani literární teorie.