Bakalářské studium - program Cizí jazyky pro komerční praxi

Profil absolventa

Absolvent ve dvou cizích jazycích (angličtina v kombinaci s francouzštinou, němčinou či ruštinou) ovládá teorii a praxi základních jazykových rovin (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie a stylistika). 

V těchto jazycích zvládá jazykové a socio-kulturní kompetence, zejména se zaměřením na oblast ekonomiky, obchodu, služeb a managementu. Dále také ovládá etiketu ústní a písemné komunikace, je seznámen se specifiky obchodní a podnikové praxe v zemích studovaných jazyků a v Evropské Unii obecně. Získá průpravu k překladatelským a tlumočnickým aktivitám v této sféře. 

Mimo filologický základ studia jsou do programu zařazeny předměty ze základů ekonomie, obchodu a služeb. Speciální zaměření absolventa je rozšířeno o předměty z kulturních reálií jazykových oblastí.

Absolventi jsou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti kreativním způsobem v praxi. Dovedou samostatně realizovat kooperativně komunikační aktivity ve dvou cizích jazycích ve sféře obchodu, služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, v advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Zároveň však jsou připraveni pokračovat ve vysokoškolském studiu v navazujících magisterských programech.

Pro uplatnění v praxi přicházejí pro absolventy v úvahu:

  • firmy a podniky z nejrůznějších oborů podnikatelské činnosti s rozšířenou působností v zemích EU
  • podniky a firmy zahraničního obchodu a podniky působící v oblasti služeb
  • banky a pojišťovny
  • advokátní kanceláře
  • poradenské firmy
  • překladatelské a tlumočnické kanceláře, reklamní a vydavatelské agentury
  • mediální sféra
  • instituce státní správy
  • jazykové či jiné školy s výukou cizích jazyků

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z obou jazyků zvolené kombinace. Kromě znalostí kultury, historie a geografie jazykových oblastí zvolené kombinace ověřuje test na různých typech cvičení s výběrovou odpovědí stupeň znalosti daných cizích jazyků, a to u angličtiny a němčiny na úrovni B2, u francouzštiny na úrovni B1 a u ruštiny na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Vzhledem k charakteru studijního programu je součástí zkoušky rovněž písemný test z českého jazyka, který je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické. Předpokládá úspěšně absolvovanou maturitu z českého nebo slovenského jazyka (u cizinců mimo ČR a SR alespoň základní znalosti českého jazyka, které budou intenzívně prohlubovány). V testu není zjišťována znalost literatury ani literární teorie.